Algemene voorwaarden en regelingen (met coaching)

Algemene voorwaarden Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching 

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Van Soest-Koedam: Van Soest-Koedam B.V. gevestigd te Steenwijk.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Van Soest-Koedam beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

Extern Examen: een examen voor een opleiding anders dan een Van Soest-Koedam-examen zoals bedoeld in artikel 7 lid 7.

Incompany-/Maatwerkopleiding: een opleiding die Van Soest-Koedam verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: (i) elke particulier die bij Van Soest-Koedam een openlijnopleiding afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij Van Soest-Koedam een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.

Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Van Soest-Koedam beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

Van Soest-Koedam-examen: een examen dat door Van Soest-Koedam wordt afgenomen als onderdeel is van de opleiding zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.

Van Soest-Koedam Onderwijs- en examenregeling: de op het moment van inschrijving voor een opleiding van kracht zijnde Onderwijs- en examenregeling van Van Soest-Koedam.

Onderwijsmateriaal: het opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.  

Openlijnopleiding: een opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.

Opleiding, training of workshop: een door Van Soest-Koedam verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel aangeduid met de naam Incompany of Open. Onder een Incompany opleiding wordt verstaan een opleiding die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder een open opleiding wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Overeenkomst op afstand: een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen Van Soest-Koedam en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Van Soest-Koedam, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.

Website: de website van Van Soest-Koedam: www.vansoestkoedam.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Van Soest-Koedam en op alle door Van Soest-Koedam gesloten studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Van Soest-Koedam wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Van Soest-Koedam en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Van Soest-Koedam een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Van Soest-Koedam en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod
1. Van Soest-Koedam brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst; b. wanneer de opleiding start; c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; f. de wijze van betaling; g. de duur van de studieovereenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Van Soest-Koedam. Op verzoek van de klant zal Van Soest-Koedam een digitale kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van Van Soest-Koedam, inclusief het bezoekadres van de vestiging; b. het recht van de klant de studieovereenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Studieovereenkomst
1. De klant gaat een studieovereenkomst met Van Soest-Koedam aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door Van Soest-Koedam verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer Van Soest-Koedam de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Van Soest-Koedam schriftelijk de inschrijving voor een opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
4. Van Soest-Koedam is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Van Soest-Koedam gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Van Soest-Koedam. Van Soest-Koedam kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering opleiding
1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Van Soest-Koedam onvoldoende is, biedt Van Soest-Koedam startgarantie aan op de aangegeven locatie. De uitvoering kan in overleg met de cursist geschieden op basis van individuele les met docent op de door de cursist aangegeven locatie. Bij individuele les wordt de lestijd gehalveerd, waarbij de kwaliteit van de opleiding volledig geborgd blijft. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien Van Soest-Koedam en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan wordt het traject doorgeschoven naar de volgende periode. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
2. Voorafgaand aan de aanvang van een openlijnopleiding heeft de klant het recht de betreffende openlijnopleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Van Soest-Koedam van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) openlijnopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.
3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat Van Soest-Koedam gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de openlijnopleiding: 10% van de prijs met een minimum van EUR 50,00 ; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de openlijnopleiding: 25% van de prijs; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de openlijnopleiding: 50% van de prijs; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de openlijnopleiding: de totale prijs.
4. In geval de klant een openlijnopleiding annuleert nadat deze door Van Soest-Koedam is verplaatst op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, geldt dat Van Soest-Koedam gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste openlijnopleiding: 50% van de prijs; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste openlijnopleiding: de totale prijs.
5. In geval de klant een openlijnopleiding annuleert nadat deze door Van Soest-Koedam is gewijzigd op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 7, geldt dat Van Soest-Koedam gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde openlijnopleiding: 50% van de prijs van de openlijnopleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de prijs voor de gewijzigde openlijnopleiding meer bedraagt dan de prijs voor de oorspronkelijke openlijnopleiding, in welk geval 50% van de prijs van de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde openlijnopleiding: de totale prijs van de openlijnopleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale prijs voor de gewijzigde openlijnopleiding meer bedraagt dan de totale prijs voor de oorspronkelijke openlijnopleiding, in welk geval de totale prijs voor de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht.
6. Annulering door de klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Van Soest-Koedam met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Van Soest-Koedam. Als moment van ontvangst door Van Soest-Koedam van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Van Soest-Koedam. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 7.
7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 geldt dat Van Soest-Koedam gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering na totstandkoming van de studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 5 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen opleiding overeenkomst op afstand
1. Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 7 werkdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Van Soest-Koedam terug te zenden. Van Soest-Koedam is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant. Van Soest-Koedam zal op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst
3. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Van Soest-Koedam betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
4. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de klant aan Van Soest-Koedam betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de opleiding. In dat geval is de klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Van Soest-Koedam verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals begeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
5. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van Van Soest-Koedam en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Van Soest-Koedam een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
Verplaatsen opleiding.
6. Van Soest-Koedam kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Van Soest-Koedam. Van Soest-Koedam zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,00 (EUR 50,00 als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,00) exclusief btw bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Van Soest-Koedam tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de opleiding, waaronder ook de locatiekosten en de arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste opleiding. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de klant in overeenstemming met artikel 8 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
Wijzigen Opleiding
7. Van Soest-Koedam kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een openlijnopleiding wijzigen naar een andere openlijnopleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een openlijnopleiding ligt uitsluitend bij Van Soest-Koedam. Van Soest-Koedam zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,00 (EUR 50,00 als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,00), exclusief btw, bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Van Soest-Koedam tot het wijzigen van de openlijnopleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
8. Van Soest-Koedam behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.
9. Van Soest-Koedam behoudt zich het recht voor de in de studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 7 – Examens
1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een Van Soest-Koedam-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 7 lid 7.
2. Inschrijving voor een herkansing van een Van Soest-Koedam-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden.
3. Het Van Soest-Koedam-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een Van Soest-Koedam-examen tussentijds wijzigt, behoudt Van Soest-Koedam zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
4. Op het Van Soest-Koedam-examen is de Van Soest-Koedam Onderwijs- en examenregeling van toepassing.
5. Van Soest-Koedam verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de Van Soest-Koedam Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de klant aan Van Soest-Koedam zijn voldaan. Van Soest-Koedam verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de Van Soest-Koedam Onderwijs- en examenregeling.
6. Indien (al dan niet in aanvulling op het Van Soest-Koedam-examen) een exameninstituut anders dan Van Soest-Koedam een Extern Examen voor een opleiding zal afnemen, is de klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. Van Soest-Koedam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 8 – Betaling
1. Indien de klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de klant aan Van Soest-Koedam. De klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan Van Soest-Koedam. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Van Soest-Koedam, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een openlijnopleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd.
3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Van Soest-Koedam streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de opleiding aan de klant te verzenden. Van Soest-Koedam hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
4. De klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Van Soest-Koedam te hebben voldaan.
5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Van Soest-Koedam de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,00. Van Soest-Koedam maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Van Soest-Koedam de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
8. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de opleiding mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Van Soest-Koedam op grond van de studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.

Artikel 9 – Wet bescherming persoonsgegevens
Van Soest-Koedam maakt de opdrachtgever en de personen die een Opleiding zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van Van Soest-Koedam. Deze administratie staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan Van Soest-Koedam kenbaar worden gemaakt. Van Soest-Koedam verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent van Van Soest-Koedam, te tonen.

Artikel 10 – Prijs
1. De kosten van iedere openlijnopleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die openlijnopleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de website. De locatiekosten en de arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding.
2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door Van Soest-Koedam worden doorberekend aan de klant.
3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de studieovereenkomst, heeft de klant het recht de studieovereenkomst te ontbinden.
4. Alle door Van Soest-Koedam genoemde bedragen zijn exclusief btw.
5. Van Soest-Koedam zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.
6. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Van Soest-Koedam Opleidingen B.V. Een niet-wettelijk erkende opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit Van Soest-Koedam B.V. Op verzoek van een klant kan een niet-wettelijk erkende opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal Van Soest-Koedam Opleidingen B.V. de niet-wettelijk erkende opleiding verzorgen en is Van Soest-Koedam gerechtigd de kosten van de opleiding te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw-tarief.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Van Soest-Koedam
1. In het geval de Klant of deelnemers aan een opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van Van Soest-Koedam, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Van Soest-Koedam gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Van Soest-Koedam door de verzekeraar van Van Soest-Koedam onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Van Soest-Koedam geldt het voorgaande niet.
2. De aansprakelijkheid van Van Soest-Koedam voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
3. Van Soest-Koedam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
4. Van Soest-Koedam is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
5. De aansprakelijkheid van Van Soest-Koedam strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Van Soest-Koedam verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Van Soest-Koedam of die door Van Soest-Koedam zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).
6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal
1. Van Soest-Koedam levert het onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de opleiding aan de klant.
2. Verkeerd of beschadigd onderwijsmateriaal wordt door Van Soest-Koedam direct kosteloos vervangen.
3. Alle door Van Soest-Koedam gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de studieovereenkomst aan Van Soest-Koedam bekend waren. Van Soest-Koedam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
4. Van Soest-Koedam is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de studieovereenkomst hebben voorgedaan.
5. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar
1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Van Soest-Koedam – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Van Soest-Koedam de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Van Soest-Koedam-examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Van Soest-Koedam zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Uitval cursist
1. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist, zal de desbetreffende les(sen) voor de desbetreffende cursist komen te vervallen. Van Soest-Koedam is niet verplicht om alternatieve data in te plannen waarop de desbetreffende opleiding alsnog zal worden gegeven. (In overleg met Van Soest-Koedam kan overlegd worden of het mogelijk is om alternatieve data in te plannen, zodat de betreffende opleiding alsnog gegeven zal worden. Echter is Van Soest-Koedam niet verplicht om nieuwe data in te plannen).

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid
Van Soest-Koedam, haar personeel en/of voor Van Soest-Koedam werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 – Persoonsgegevens
Van Soest-Koedam verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Van Soest-Koedam. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Van Soest-Koedam.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Van Soest-Koedam verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Van Soest-Koedam. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Van Soest-Koedam.
2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Van Soest-Koedam verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 – Businesspartners
Van Soest-Koedam is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Van Soest-Koedam geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen de klant en Van Soest-Koedam en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door Van Soest-Koedam worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 20 – Duur van de opleiding
Een opleiding van 6 maanden dient binnen 1 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 1 jaar dient binnen 2 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 2 jaar dient binnen 3 jaar volledig afgerond te zijn. Dit is van belang zodat de cursist de verbanden tussen de verschillende onderwerpen blijft zien en de cursist de behandelde stof op juiste wijze toe kan passen in het verbeterplan. De start van de opleiding vindt plaats na het versturen van het lesmateriaal.

Artikel 21 – Klachtenprocedure
Van Soest-Koedam doet er alles aan om binnen haar doelstellingen goede trainingen en opleidingen te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij trainer, docent of studiebegeleiding, biedt Van Soest-Koedam de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Deze klachtenprocedure is gepubliceerd op de website van Van Soest-Koedam of kan worden opgevraagd bij het opleidingsinstituut.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door Van Soest-Koedam geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

088 – 5 504 504

Klik hier om een mail te versturen